Historik

På initiativ av FCO (den Fackliga Centralorganisationen), ABF: s Norrköpings-avdelning och Norrköpings Arbetarekommun undersöktes i mitten av 1940-talet möjligheten att bilda ett lokalt arkiv för arbetarrörelsens organisationer i Norrköping.

En kommitté (bestående av representanter för nämnda organisationer) tillsattes och Arbetarrörelsens Arkiv i Norrköping kom till stånd 1946. Den första arkivnämnden leddes av Thore Olsson (ABF) som ordförande.

Lokalfrågan var redan från början ett problem. Arkivet fick dock snart hyresfritt disponera ett källarutrymme i det nya museet (nuvarande Konstmuseet). Den förste arkivarien blev Gösta (Göj) Janzon, som anställdes 1947. Arkivet började samla in, ordna och förvara material från Norrköpings fackliga (LO) och politiska organi-sationer (Arbetarekommunen och SAP-distriktet), men tog även emot handlingar från nykterhetsrörelsen (IOGT och NTO) och bildningsverksamheten. Dessutom fick arkivet ner arkivmaterial med anknytning till Norrköping från Arbetarrörelsens Arkiv i Stockholm (bildat 1902).

Arbetarrörelsens Arkiv i Norrköping invigdes officiellt den 29 november 1949 vid en högtidlig ceremoni i Norrköpings Museum med bl. a. tal av Stadsfullmäktiges och tillika Svenska Textilarbetareförbundet avdelning 1: s ordförande Gösta Wennström. Arkivet öppnades därmed för forskare och allmänheten.

Museet blev med tiden alltmer i behov av större utrymmen för sina egna samlingar, varför arkivet såg sig om efter en ny lokal. Genom ett provisorium iordningställdes en vindslokal på Generalsgatan, dit samlingarna flyttades i mars 1959. Till sist kom arkivet att installera sig i källarplanet i det nybyggda Folkets Hus utmed Slottsgatan och Vattengränden från hösten 1959. Fastighetsfullmäktige hade beviljat arkiv-nämnden ett anslag som skulle täcka kostnader för hyra, uppvärmning och el.

Arkivet började även ta emot arkivmaterial från andra föreningar och organisationer utanför arbetarrörelsen och ett namnbyte till Folkrörelsernas Arkiv i Norrköping (FAN) kom att gälla från 1963. Från 1971 leddes arkivet av en styrelse. Under 1975 installerades arkivpersonalen i nya expeditionslokaler i Folkets Hus bottenvåning.

En omorganisation av arkivet skedde under 1987. Arkivet kom därefter att ledas av en kommitté under LO-sektionen i Norrköping. I omedelbar anslutning togs ett nytt arkivrum i anspråk, där först samlingen av fanor och standar fick sin placering.

Arkivet blev en självständig förening med egen styrelse 1998. Under senare år har arkivet fått utökade arkivutrymmen för sina samlingar. Alla typer av föreningar och organisationer välkomnas att lämna in sitt arkivmaterial till arkivet. För att bättre spegla arkivets innehåll och medlemmar gjordes 2001 en namnändring till Norrköpings Föreningsarkiv (NFA).

Tillströmningen av arkiv av alla slag fortgår. I brand- och klimatsäkra arkivrum förvarar föreningsarkivet numera ca 900 hyllmeter arkivmaterial från ca 1 200 arkiv-bildare. De flesta är sedan länge nedlagda, men ett stort antal av dem har några av de 170 aktiva medlemsorganisationerna inlemmat med sina egna deponerade arkiv. Således finns det skrivna originalhandlingar från andra hälften av 1800-talet fram till idag från ett brett spektrum av föreningar och organisationer i förvar hos förenings-arkivet.

Specialsamling: Den s.k. Rydgrenska samlingen av nykterhetsmaterial

Fan- och standarsamling (360 ex.) från fackförenings- och nykterhetsrörelsen

Folkbladets (Östergötlands Folkblad) tidningslägg från 1905- och dess bildarkiv

Märkes- och prissamling m.m.

Copyright © Norrköpings Föreningsarkiv
Design av Fredrik Sollenborn